Dostęp do informacji publicznej - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej


INFORMACJA PUBLICZNA
Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz. 1330 t. j.) „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”, nie mniej na podstawie art. 5 Ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Ponadto zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeżeli środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, nie umożliwiają jej udostępnienia w sposób i formie określonych we wniosku, podmiot powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
W takim przypadku, jeżeli Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
OPŁATY
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym informuje Wnioskodawcę w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
ODMOWA LUB UMORZENIE POSTĘPOWANIA
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, od której służy odwołanie w terminie 14 dni. Pozostałe kwestie związane z decyzją regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP we Wrocławiu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej. 
 
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Dla ułatwienia proponujemy także skorzystanie z wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (docx)

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (pdf)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


16 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 1243 t.j.), regulująca tryb zwracania się o informację do ponownego wykorzystania oraz udzielania informacji przez zobowiązany organ.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „ponowne wykorzystanie informacji”.


 

Nasz adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wydział Prezydialny
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
 
Skrzynka mailowa "kontaktkwp" obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z siedzibą ul. Podwale 31-33 Wrocław 50-040.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KWP:
Tel 47 8713598, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 12.12.2018
Data modyfikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Monika Lechiniak
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry