ARCHIWUM KWP WE WROCŁAWIU - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

ARCHIWUM KWP WE WROCŁAWIU

 

Dostęp do zasobów archiwalnych

ARCHIWUM KWP WE WROCŁAWIU

 

 

Podstawowym zakresem działań archiwum KWP we Wrocławiu jest:

 

- gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,

- wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,

- sporządzanie kserokopii dokumentów,

- prowadzenie działalności informacyjnej,

- udostępnienie materiałów archiwalnych.

 

Zasób Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu stanowią :

 

1) materiały b. Milicji Obywatelskiej wytworzone w latach 1955-1990 ( byłego województwa Wrocławskiego, Legnickiego, Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego )

 

2) materiały b. Komend Wojewódzkich Policji w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Góry wytworzonych w latach 1990-1998

 

3) materiały wytworzone przez KWP we Wrocławiu od 1990 roku

 

Dokumenty wytworzone przez MO do roku 1954 oraz łączące się z działalnością b. Służby Bezpieczeństwa oraz ZOMO wytworzone do roku 1990 zostały w całości przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu ul. Sołtysowicka  21a   51-168 Wrocław

 

Archiwum udostępnia swój zasób do celów:

·          służbowych uprawnionym podmiotom

·          naukowo-badawczych

·          publicystycznych i innych

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących informację niejawną i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1282), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wnioski należy kierować na adres:

 

Komendant Wojewódzki Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31/33
50-040 Wrocław

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku

 

Wniosek powinien zawierać:

·          imię i nazwisko;

·          adres zamieszkania;

·          adres korespondencyjny;

·          numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli zostały podane do wykorzystania;

·          rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

·          podpis własnoręczny, kwalikifowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty;

·          nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko,
           rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa
           osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

·          wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;

·          określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Udostępnienie do celów naukowo-badawczych wymaga od wnioskodawcy załączenia zaświadczenia z uczelni

 

Udostępnienie do celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od wnioskodawcy wskazania swojego interesu prawnego

 

 

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
3) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

4) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnianej dokumentacji w sposób naruszający dobra osób trzecich.

 

Akta udostępnia się w siedzibie Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji, w obecności pracownika archiwum.

  

Archiwum wydaje zaświadczenia na podstawie posiadanego zasobu zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Zgodę na udostępnienie akt poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt wytworzonych przed 30 laty wydaje Komendant Główny Policji.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz.173),


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz.U.08.107.679),


Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA.08.9.42),


Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr16, poz.95).

Archiwum KWP we Wrocławiu mieści się we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 745 – 1545.

 

 

Mirosław Krawczyk, Małgorzata Sajdak

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP Wrocław

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 15.03.2007
Data modyfikacji : 26.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Ewa Hrycaj
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry