Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w roku 2009

 

 
Zestawienie ilościowe kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu oraz wybranych skutków tych kontroli.
 
                             rodzaj kontroli
 
 
 
 
        liczba
kompleksowa
problemowa
sprawdzająca
doraźna
ogółem
przeprowadzonych kontroli
-
32
1
4
37
skontrolowanych podmiotów
-
81
1
11
93
w wyniku kontroli:
wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych
-
-
-
-
-
wniosków skierowanych do prokuratury w celu
wszczęcia postępowania przygotowawczego
-
-
-
-
-
wysłanych zawiadomień o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych
-
1
-
-
1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2009 r.
-
-
-
-
-
 
I. Kontrole problemowe
1. Sposób gospodarowania funduszem operacyjnym.
Jednostki skontrolowane:          
- Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP we Wrocławiu,
- Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu,
- KPP w Jaworze,
- KPP w Lubaniu,
- KPP w Lwówku Śląskim,
- KPP w Oławie,
- KPP w Strzelinie,
- KPP w Świdnicy,
- KPP w Wołowie,
- KPP w Lubinie,
- KPP w Polkowicach.
2. Zasadność wszczęć, dynamika oraz sposób prowadzenia rozpracowań i rozpoznań operacyjnych.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Trzebnicy,
- KPP w Kamiennej Górze,
- KPP w Głogowie,
- KPP w Kłodzku.
3. Efektywność stosowania kontroli operacyjnej w rozpracowaniach i rozpoznaniach operacyjnych.
Jednostki skontrolowane:
- KMP we Wrocławiu,
- KMP we Wałbrzychu,
- KPP w Oleśnicy,
- KPP w Zgorzelcu,
- KPP w Dzierżoniowie,
4.    Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Jeleniej Górze,
- KPP w Dzierżoniowie,
- KPP w Miliczu.
5.     Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Lwówku Śląskim,
- KPP w Polkowicach
- Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KWP we Wrocławiu.
6.     Zasadność wydawania postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego oraz sposób prowadzenia czynności zmierzających do jego podjęcia i zakończenia.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Zgorzelcu,
- KPP w Lubaniu.
7. Sposób prowadzenia postępowań przygotowawczych w kontekście przewlekłości ich trwania oraz nadzoru służbowego sprawowanego w tym zakresie.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Wałbrzychu,
- KP Wrocław - Rakowiec.
8. Reakcja na przyjmowane zgłoszenia o przestępstwie lub wykroczeniu, dokumentowanie i nadanie biegu przyjmowanym zawiadomieniom.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Strzelinie,
- KPP w Głogowie.
9.Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem procesowo – prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby, z uwzględnieniem stanu techniczno – sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Trzebnicy,
- KPP w Oleśnicy,
- KPP w Lubinie,
- KMP w Legnicy.
10.   Organizacja i efektywność służby pełnionej przez policjantów ruchu drogowego.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Wałbrzychu,
- KPP w Bolesławcu,
- KPP w Świdnicy.
11.         Prawidłowość pełnienia służby dzielnicowego w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Dzierżoniowie,
- KPP w Środzie Śląskiej,
- KP Wrocław Psie Pole.
12.         Realizacja zadań z zakresu służby patrolowej oraz efektywność wykorzystania terminali mobilnych.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Legnicy,
- KPP w Oleśnicy,
- KP Wrocław Fabryczna.
13.   Sposób prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz sprawowany w tym zakresie nadzór przełożonych.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Złotoryi,
- KPP w Lubaniu,
- KP Wrocław Grabiszynek.
14. Zasadność i prawidłowość zwrotu kosztu dojazdu do miejsca pełnienia służby.
Jednostki skontrolowane:
- OPP we Wrocławiu,
- SPPP w Legnicy,
- Wydział Konwojowy KWP we Wrocławiu.
15.         Efektywność funkcjonowania policyjnych Stacji Obsługi Pojazdów.
Jednostka skontrolowana:
- Wydziale Transportu KWP we Wrocławiu.
16 Prawidłowość przeprowadzania i rozliczania postępowań w sprawach szkód ujawnionych w mieniu Policji.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Oleśnicy,
- KMP w Wałbrzychu,
- KMP w Jeleniej Górze.
17. Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Wołowie,
- KPP w Środzie Śląskiej,
- Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu,
18 . Sposób prowadzenia i obieg dokumentacji jawnej w świetle decyzji nr 555/2008 KWP we Wrocławiu z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej jawnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Bolesławcu,
- KPP w Lubaniu,
- KPP w Górze.
19 . Sposób realizacji zagadnień związanych z przyjmowaniem darowizn.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Legnicy,
- KPP w  Miliczu,
- KPP w Kłodzku,
- Wydział Transportu KWP we Wrocławiu,
- Wydział GMT KWP we Wrocławiu,
- Wydział WIR KWP we Wrocławiu,
- Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu,
- Wydział Finansów KWP we Wrocławiu.
20 . Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, sposób funkcjonowania komputerowego systemu rejestracji skarg oraz sprawowanie w tym zakresie nadzoru przez kierowników jednostek.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Legnicy,
- KPP w Dzierżoniowie,
- KPP w Górze,
- KPP w Kłodzku,
- KPP w Lubaniu,
- KPP w Strzelinie,
- KPP w Trzebnicy,
- KPP w Wołowie,
- KPP w Zgorzelcu.
21. Przestrzeganie wybranych zagadnień bezpieczeństwa i higieny służby / pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Lubaniu Śl.,
- KP Wrocław Śródmieście,
- SOS w Wałbrzych Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu,
- SOS w Jeleniej Górze Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu,
- SOS w Legnicy Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu.
 
II. Kontrole sprawdzające
Przestrzeganie wybranych zagadnień bezpieczeństwa i higieny służby / pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Jednostka skontrolowana:
- KPP w Świdnicy
 
III. Kontrole doraźne
1.    Realizacja procedury Niebieskie Karty w zakresie zapobiegania zagrożeniom w rodzinie i działań pomocowych.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Górze,
- KPP w Bolesławcu.
2.    Prawidłowość zabezpieczania, ewidencjonowania i przechowywania polskich i zagranicznych znaków pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych zabezpieczonych dla potrzeb postępowania przygotowawczego oraz terminowości ich przekazywania do depozytów lub kont bankowych, a także nadzoru w badanym zakresie.
Jednostki skontrolowane:
- KPP w Ząbkowicach Śląskich,
- KPP w Kamiennej Górze,
- KPP w Lubinie,
- KMP we Wrocławiu,
- KP Wrocław – Krzyki,
- KP Wrocław – Fabryczna,
- KP Wrocław Stare Miasto,
- KP Kąty Wrocławskie.
2.    Sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem komórki prowadzącej postępowania przygotowawcze o przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi oraz sposobu zabezpieczania, ewidencjonowania, przechowywania i przekazywania do ekspertyzy polskich i zagranicznych znaków pieniężnych stanowiących dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych.
Jednostka skontrolowana:
- Wydział Dochodzeniowy-Śledczy KMP we Wrocławiu.
3.      Właściwe prowadzenie rejestrów i teczek osobowych źródeł informacji oraz sposób ich archiwizowania w KP Wrocław Fabryczna i KP Wrocław Śródmieście.
Jednostki skontrolowane:
- KP Wrocław Fabryczna,
- KP Wrocław Śródmieście.
IV. Kontrole w trybie uproszczonym
1. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej „Regałowisko” w dniach 28-29.08.2009 roku na terenie KP w Bielawie.
Jednostka skontrolowana:
- KP w Bielawie.
2. Prowadzenie czynności wyjaśniających dotyczących wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy.
Jednostki skontrolowane:
- KMP w Wałbrzychu,
- KMP w Legnicy.
3. Sposób prowadzenia i obieg dokumentacji jawnej w świetle decyzji nr 555/2008 KWP we Wrocławiu z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej jawnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.
Jednostki skontrolowane:
- 22 Wydziału KWP we Wrocławiu,
- 3 komisariaty specjalistyczne KWP we Wrocławiu.
 

 

Metryczka

Data publikacji 20.01.2010
Data modyfikacji 20.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kosiarek
do góry