Egzamin na licencję detektywa - Licencje - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Egzamin na licencję detektywa

Wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba jeżeli spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  ( Dz. U. z 2013r. poz. 235), doręczonego środkami komunikacji elektronicznej do:

 • właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania  komendanta wojewódzkiego Policji albo- Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania  miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie licencji detektywa powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o licencję detektywa, która obowiązana jest złożyć wraz z wnioskiem:

 • pisemne oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
 • kopie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • dwie fotografie.

Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2014
Data modyfikacji : 01.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Biźnia - Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński - Wydział Prezydialny Wydział Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry