Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP we Wroclawiu - Ochrona danych osobowych - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP we Wroclawiu

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KWP we Wrocławiu

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu:

 • adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KWP:

 • nadkomisarz Robert Gromadziński
 • adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,  
 • e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl
 • tel. 47 871 35 98.

3. W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych zastępstwo będzie pełnić:

 • komisarz Andrzej Krakowiak,
 • adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,  
 • e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl
 • tel. 47 871 35 98.

4. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W KWP we Wrocławiu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2019
Data modyfikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkomisarz Robert Gromadziński
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry