Petycje - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

· zmiany przepisów prawa,

· podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku braku właściwości KWP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2. wskazanie adresata petycji,

3. wskazanie przedmiotu petycji,

4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

· listownie na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
                               ul. Podwale 31/33
                               50-040 Wrocław

· doręczyć osobiście – w Biurze Przepustek KWP, przy ul. Podwale 31/33, 
w godzinach 7:30 – 15:30 tel. wew. 132-31 - kancelaria

· faksem – na numer: 713404743

· za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

· za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


 

POUCZENIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu:
Kontakt:
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
tel. (71) 340-35-98

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kwp@wr.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KGP
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry