Petycje - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2018, poz. 870 t.j.).

Kto może złożyć petycję?

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez:

 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną
 • lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”.

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Co może być przedmiotem petycji?

Petycję składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
W przypadku gdy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nie jest adresatem właściwym do rozpatrzenia petycji, nie później niż 30 dni od jej złożenia przesyła petycję do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając przy tym podmiot wnoszący petycję.

Co powinna zawierać petycja?

Na podstawie art. 4 petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Ponadto:

 • petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 4 ustawy o petycjach;
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu;
 • jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Czas na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu można składać:

 • listownie na adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31/33 50-040 Wrocław;
 • doręczyć osobiście – w Biurze Przepustek KWP we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31/33, w godzinach 7:30 – 15:30 telefon wew. 871 32 31 – kancelaria;
 • faksem – na numer: 47 8714743;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kontaktkwp@wr.policja.gov.pl.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z siedzibą ul. Podwale 31-33 Wrocław 50-040.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KWP we Wrocławiu: telefon 47 8713598, e-mail iod.kwp@wr.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Lechiniak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak

Nawigacja

do góry