Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Ponowne wykorzystanie informacji - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

 INFORMACJA SEKTORA PUBLICZNEGO
W myśl art. 2 Ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu, natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 


WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU

 • Zobowiązanie się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu”
 • Zobowiązanie się do wskazania daty pozyskania danej informacji
 • Zobowiązanie się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu danej informacji, o ile została ona określona
 • Zobowiązanie się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE
Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.    
 
OPŁATY
Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie, niemniej jednak pomiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
ODMOWA I ROZSTRZYGANIE SPRZECIWU
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
 • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
 • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 • wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 
W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:
 • warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 • wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). 
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się gdy:
 • informacja została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • informacja będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
 • informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
Zachęcamy do zapoznania się z Ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która szczegółowo określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, w szczególności informacje na temat zawartości wniosku o wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
 
Przed złożeniem wniosku zachęcamy do sprawdzenia czy informacja będąca w Państwa zainteresowaniu nie została już udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej
na adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wydział Prezydialny
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
 
Skrzynka mailowa "kontaktkwp" obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 20.06.2016
Data modyfikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Morzyński
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry