Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

8 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

1) zobowiązanie się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu”,

2) zobowiązanie się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązanie się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązanie się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu za przekazywane informacje

Ponowne wykorzystywanie wszelkich informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji sektora publicznego, przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Opłaty

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat w przypadku nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe,
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Ograniczenia udostępniania

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystania lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Oferta

W sytuacji, gdy organ składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy kierować listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej na adres:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wydział Prezydialny

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

Skrzynka mailowa "kontaktkwp" obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Portal danych

Zasoby publikowane przez Komendanta Głównego Policji w portalu danych dostępne są pod adresem https://dane.gov.pl/pl.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 20.06.2016
Data modyfikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Honorata Matyja
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry