Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t. j.) oraz Decyzja nr 440/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 27.09.2019 roku w sprawie zasad pracy kancelarii jawnej i sekretariatów w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

Na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 t. j.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  Nr 14 poz. 67 ze zm.) ustala się zasady pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. Nowa instrukcja ma na celu usprawnienie i ujednolicenie postępowania z dokumentami zarejestrowanymi w Elektronicznym Dzienniku Korespondencyjnym oraz zmniejszenie ilości ksiąg i rejestrów  dokumentów jawnych prowadzonych w formie papierowej.

Metryczka

Data publikacji : 17.01.2014
Data modyfikacji : 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Lechiniak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry