Deklaracja dostępności - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Niektóre pliki do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono: 2020-08-11

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami wskazanymi do kontaktu są kom. Monika Lechiniak oraz Honorata Matyja, adres poczty elektronicznej kontaktkwp@wr.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8714207.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu prowadzi podstawową działalność w budynku Komendy przy ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu (wejście główne). Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Pod schodami  znajduje się oznaczone tabliczką wejście prowadzące do windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajdują się dwa aparaty telefoniczne. Można z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KWP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KWP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za bramkami znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

W budynku jest winda. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Podwale wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

W Biurze Przepustek jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Interesanci częściowo przyjmowani są także przez pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych w budynku obok Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Domu Klubowym „ Śnieżka” przy pl. Muzealnym 16.
Biura do obsługi znajdują się tylko na parterze budynku. Interesanci wchodzą samodzielnie, bezpośrednio na salę przyjęć.

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu znajduje się kompleks budynków policyjnych, gdzie w Wydziale Doboru i Szkolenia obsługiwani są osoby, które chcą być przyjęte do służby w Policji. Osoby zgłaszające się do Wydziału nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Komisariat Kolejowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Podstawowe zadania policyjne realizuje także Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu, który znajduje się w siedzibie dworca głównego we Wrocławiu. Osoby przychodzące do Komisariatu zgłaszają się bezpośrednio do dyżurnego jednostki. Osoby nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Pomieszczenia dla potrzeb Komisariatu są dzierżawione od zarządcy budynku PKP.

Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest nadkom. Bartłomiej Majchrzak.

Metryczka

Data publikacji : 28.08.2020
Data modyfikacji : 27.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry