REJESTRY PROWADZONE W KWP - Ewidencje i rejestry - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 1. Dzienniki i ewidencje szkoleń
 2. Elektroniczny Dziennik Korespondencji
 3. Elektroniczny Rejestr Nakazów Doprowadzeń i Konwojów
 4. Ewidencja inwentarza żywego
 5. Ewidencje pobierania i zdawania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej/użycia lub wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 6. Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby
 7. Ewidencja pracy/służby w godzinach nadliczbowych
 8. Ewidencja procedury testu iskry przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 9. Ewidencja przyjęć interesantów
 10. Ewidencja skarg, wniosków, petycji, listów, anonimów
 11. Ewidencja sprzętu gospodarczego i materiałów kwaterunkowo – gospodarczych.
 12. Ewidencja sprzętu i materiałów kulturalno- oświatowych.
 13. Ewidencja sprzętu i materiałów medycznych.
 14. Ewidencja sprzętu i materiałów techniki biurowej.
 15. Ewidencja sprzętu i materiałów techniki policyjnej.
 16. Ewidencja sprzętu informatycznego i materiałów teleinformatycznych
 17. Ewidencja sprzętu kwaterunkowego.
 18. Ewidencja sprzętu sportowego.
 19. Ewidencja sprzętu transportowego
 20. Ewidencja sprzętu żywnościowego i materiałów mundurowo - żywnościowych.
 21. Ewidencja środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup sprzętu informatyki
 22. Ewidencja urlopów
 23. Ewidencja uzbrojenia
 24. Ewidencja wydawania i zdawania kart paliwowych
 25. Ewidencja wyjść w czasie służby/pracy
 26. Ewidencja wystawionych skierowań na badania, szczepienia
 27. Ewidencja zbiorów Laboratorium Kryminalistycznego.
 28. Ewidencja zdarzeń dotyczących służbowego sprzętu transportowego  
 29. Ewidencja zwolnień lekarskich
 30. Ewidencje biletów MPK
 31. Ewidencje wydanych upoważnień, uprawnień, zezwoleń, uprawnień etc. w związku wykonywanymi zadaniami służbowymi.
 32. Ewidencje: dowodów rejestracyjnych, numerów rejestracyjnych, numerów taktycznych, nalepek legalizacyjnych na szybę, znaków legalizacyjnych, dowodów technicznych sprzętu transportowego
 33. Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach
 34. Książka wydawania broni szkolnej
 35. Książka wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego w Policji
 36. Książki (Ewidencje) pieczęci i stempli służbowych.
 37. Książki depozytu broni
 38. Książki doprowadzeń osób
 39. Książki dyspozytora
 40. Książki/Ewidencje napraw i obsługi technicznej
 41. Lista lekarzy i psychologów z rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o wydanie pozwoleń na broń
 42. Lista obecności
 43. Meldunek informacyjny – EMPIZ – elektroniczny meldunek o protestach, imprezach i zdarzeniach na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 44. Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
 45. Rejestr Akt Postępowań Sprawdzających
 46. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 47. Rejestr bezpieczeństwo systemów, sieci.
 48. Rejestr biegłych sądowych
 49. Rejestr bloczków mandatowych
 50. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 51. Rejestr czynności w trybie art. 20 ust. 3 Ustawy o Policji
 52. Rejestr czynności w trybie art. 20 ust. 5a o Policji
 53. Rejestr decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji  we Wrocławiu w sprawie przyznania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu w służbie
 54. Rejestr decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie udzielenia ulg w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych
 55. Rejestr delegacji służbowych
 56. Rejestr depozytów samochodowych zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych
 57. Rejestr dotyczący usług pocztowych dla KGP Warszawa.
 58. Rejestr ekspozycji zawodowych na zakażenie wirusem HIV, HBV i HCV;
 59. Rejestr kandydatów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji
 60. Rejestr kandydatów do służby w Policji
 61. Rejestr kart FLOTA dla poszczególnych jednostek garnizonu dolnośląskiego Policji
 62. Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 63. Rejestr kont klientów telefonów komórkowych oraz dostępu do sieci Internet.
 64. Rejestr książek kontroli pracy sprzętu transportowego/agregatu
 65. Rejestr łączy i kanalizacji teletechnicznych.
 66. Rejestr not korygujących
 67. Rejestr notatników służbowych
 68. Rejestr obsługa systemów informatycznych, dokumentacja ewidencyjna.
 69. Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa
 70. Rejestr okresowych badań technicznych pojazdów,
 71. Rejestr Poleceń Księgowania
 72. Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 73. Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę 130000zł netto
 74. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 75. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 76. Rejestr pracy miernika prędkości
 77. Rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego (wideorejestrator)
 78. Rejestr protokołów powypadkowych
 79. Rejestr przedawnień należności publiczno-prawnych (depozyty broni, kary porządkowe,  kary pieniężne)
 80. Rejestr przesyłek miejscowych.
 81. Rejestr przesyłek nadanych w odniesieniu do zatrudnienia.
 82. Rejestr przesyłek nadanych, poleconych przychodzących i wychodzących.
 83. Rejestr przybytków i ubytków zbiorów bibliotecznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komend powiatowych i miejskich policji
 84. Rejestr reklamacji
 85. Rejestr rozkazów personalnych
 86. Rejestr skierowań na badania lekarskie
 87. Rejestr sprzętu łączności
 88. Rejestr szkoleń w dziedzinie BHP (wstępnych/okresowych);
 89. Rejestr telefonów komórkowych
 90. Rejestr udostępnień akt administracyjnych
 91. Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach policyjnych
 92. Rejestr upoważnień do kontroli
 93. Rejestr ustaleń w trybie art. 20 c Ustawy o Policji
 94. Rejestr wniosków -przedawnienie należności za pobyt w PDOZ
 95. Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających
 96. Rejestr wydanych legitymacji
 97. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 98. Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
 99. Rejestr wypadków przy pracy
 100. Rejestr wystawionych tytułów wykonawczych
 101. Rejestr wystawionych ulg w spłacie należności cywilno-prawnych
 102. Rejestr wystawionych upomnień - PDOZ
 103. Rejestr Zakupów Inwestycyjnych - prowadzonych w ramach I wyposażenia dla środków przydzielonych dla poszczególnych jednostek
 104. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
 105. Rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy/służby;
 106. Rejestry faktur, umów, darowizn, zleceń
 107. Rejestry Szkód
 108. Rejestry w ERCDŚ (Elektroniczny Rejestr Śledztw i Dochodzeń): Rejestr Postępowań Sprawdzających, Rejestr Spraw Dochodzeniowych, Księgi dowodów rzeczowych narkotyków, amunicji i broni, pozostałych
 109. System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji – sprawozdania związane z: imprezami masowymi, zgromadzeniami publicznymi, operacjami policyjnymi, katastrofami naturalnymi, ćwiczeniami, alarmami szkoleniowymi, negocjacjami policyjnymi, działaniami minersko-pirotechnicznymi
 110. System Wspomagania Dowodzenia  – elektroniczny rejestr zdarzeń wymagających podjęcia działań przez Policję
 111. Wykaz aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji
 112. Zestawienia ilościowo wartościowe przesyłek nadanych przez Pocztę Polską przez jednostki Policji woj. dolnośląskiego.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 10.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
kom. Monika Lechiniak Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
kom. Monika Lechiniak
do góry