Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet
  Data publikacji 06.07.2023 13:20
  (pdf 64.56 KB)
  Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet w budynku będącym siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mieszczącej się przy ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu §1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z siedzibą pod adresem: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław. §2 Określenie przedmiotu konkursu ofert 1. Przedmiotem konkursu jest wynajem lokalu o powierzchni 27,14m2 zlokalizowanego na III piętrze budynku będącego siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na bufet, bez możliwości sprzedaży alkoholu. Lokal składa się z dwóch części (pomieszczenie sprzedaży oraz część konsumpcyjna) i wyposażony jest w instalacje: wodną i elektryczną, ladę, szafki kuchenne, regał meblowy, stoliki do konsumpcji oraz krzesła. 2. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego wynosi 25 zł/m² netto + podatek VAT i będzie waloryzowana corocznie w okresie obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS. 3. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia oraz zasilania urządzeń, które będą zainstalowane w bufecie, energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych oraz podatku od nieruchomości. 4. Umowa zawarta będzie na okres 3 lat. 5. Udostępnienie ww. powierzchni nastąpi na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Oferentem a Skarbem Państwa- Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu. §3 Termin konkursu ofert 1. Oferty konkursowe w formie pisemnej opatrzone nazwą i adresem Oferenta należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej na zewnątrz w następujący sposób: „Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Oferta konkursowa na najem powierzchni w celu prowadzenia bufetu. Nie otwierać przed dniem 14.07.2023 r.” 2. Oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 13.07.2023 r. w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 3. Oferty dostarczone pocztą lub przez firmę wysyłkową będą uznane za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do dnia 13.07.2023 r. do godziny 15:30. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2023 r. o godz. 9:00 w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w pokoju nr 018 §4 Warunki uczestnictwa w konkursie ofert 1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zmiana treści oferty jest niedopuszczalna. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. 2. Oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do ogłoszenia); b) podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do wzoru); c) podpisane oświadczenie Oferenta wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do ogłoszenia); d) oferta i załączniki muszą być sporządzone czytelnie w języku polskim w sposób trwały; e) oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania podmiotu. Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej dokument; f) stosowne pełnomocnictwo, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z właściwego rejestru; 3. Zmiany treści wzoru ww. załączników będą skutkować odrzuceniem oferty. 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz bliskie im osoby (małżonkowie, dzieci, rodzice). 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto, w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zastrzega się prawo organizatora konkursu do przeprowadzenia licytacji. §5 Informacja o sposobie porozumiewania się Ogłoszeniodawcy z Oferentami 1. Bliższych informacji dotyczących konkursu ofert oraz przedmiotu najmu udziela pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nr tel. 47 871 20 43 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. 2. Ogłoszeniodawca ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny lub unieważnić w każdym momencie. Unieważnienie konkursu nie wymaga uzasadnienia. 3. Zawiadomienie Oferenta, który wygrał konkurs nastąpi nie później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert. 4. Złożone oferty nie będą zwracane Oferentom. Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie- dane osobowe 3. Oświadczenie Oferenta
 • Formularz ofertowy
  Data publikacji 06.07.2023 13:21
  (pdf 12.81 KB)
  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet w budynku będącym siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu 1. Pełna nazwa Oferenta 2. NIP 3. REGON 4. Adres siedziby Oferenta 5. Adres korespondencyjny 6. Telefon 7. Adres e-mail 8. Oferowana wysokość czynszu najmu za 1m2 powierzchni wynosi zł, brutto miesięcznie, słownie złotych brutto miesięcznie data, czytelny podpis Oferenta
 • Oświadczenie RODO
  Data publikacji 06.07.2023 13:21
  (pdf 96.28 KB)
  Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla Podmiotów przystępujących do konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na III piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w ww. konkursie ofert. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym konkursem ofert na najem ww. powierzchni. data, czytelny podpis Oferenta Ochrona danych osobowych w KWP we Wrocławiu http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/KWW/ochrona-danych-osobowyc/30889,Dane-osobowe-przetwarzane-w-trybie-RODO-w-KWP-we-Wroclawiu.html Ochrona danych osobowych Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 31-33, kod 50-040 Wrocław. 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w KWP we Wrocławiu jest komisarz Robert Gromadziński, tel. 47 871 35 98, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl. 3. W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych zastępstwo będzie pełnić komisarz Andrzej Krakowiak, tel. 47 871 35 98, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl. 4. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są: a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO), b) w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO), c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO), d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy. 5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do: a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 6. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa. 10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku. 11. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO: 1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne, 2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730). 12. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Oświadczenie oferenta
  Data publikacji 06.07.2023 13:22
  (pdf 11.92 KB)
  Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta 1. Oświadczam, że zapoznałam się ze wszystkimi warunkami konkursu ofert i akceptuję je bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że: a. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności, na którą przeznaczona jest przedmiotowa powierzchnia; b. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania działalności, na którą jest przeznaczona przedmiotowa powierzchnia. c. posiadam uprawnienia i zezwolenia wykonywania działalności, na którą jest przeznaczona przedmiotowa powierzchnia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 3. Oświadczam, że nie jestem funkcjonariuszem ani pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i nie należę do bliskich im osób (małżonków, dzieci, rodziców). data, czytelny podpis Oferenta

Metryczka

Data publikacji : 06.07.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Mozol-Jaśkowiak Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry