PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW W KWP - Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW W KWP

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Decyzja nr 404/2015 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zasad pracy kancelarii jawnej i sekretariatów w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)  ustala się zasady pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. Nowa instrukcja ma na celu usprawnienie i ujednolicenie postępowania z dokumentami zarejestrowanymi w Elektronicznym Dzienniku Korespondencyjnym oraz zmniejszenie ilości ksiąg i rejestrów  dokumentów jawnych prowadzonych w formie papierowej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.01.2014
Data modyfikacji 09.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński - Wydział Prezydialny Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry